ผู้เขียน หัวข้อ: รูปแบบและผลกระทบทางภาษีอากรจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1)  (อ่าน 1740 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 25
    • ดูรายละเอียด
รูปแบบและผลกระทบทางภาษีอากรจากการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (1)
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมทั้งกรณีความช่วยเหลือโดยบุคคลธรรมดาทั่วไปถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อบำบัดทุกข์ของผู้อื่น นับเป็นความเมตตาอย่างยิ่งในทางศาสนา และในกรณีของแนวคิดในการบริหารงานสมัยใหม่ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ CSR: Corporate Social Responsibility เพื่อตอบแทนสังคมที่เกื้อกูลกัน จึงขอนำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งในส่วนของรูปแบบและผลกระทบทางภาษีอากร จากการบริจาค เงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่น ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้

ปุจฉา มีรูปแบบของการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไร

วิสัชนา การบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในส่วนที่มีผลกระทบทางภาษีอากรมีรูปแบบที่สำคัญพอสรุปได้ดังนี้
 1. การบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยตรง
 2. การบริจาคผ่านหน่วยงานที่เป็นองค์การกุศลสาธารณะ เช่น สภากาชาดไทย วัดวาอาราม มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การกุศลสาธารณะ เป็นต้น
 3. การบริจาคผ่านหน่วยงานในภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนรับบริจาค เช่น กรณีสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องต่างๆ เป็นตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่กระทำกันอยู่ในขณะนี้ เป็นต้น
 4. การบริจาคผ่านส่วนราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด กองทัพ เป็นต้น ตามโครงการของทางราชการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน
 5.การบริจาคผ่านส่วนราชการที่ไม่มีโครงการโดยตรงของทางราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยธรรมชาติในลักษณะทำนองเดียวกัน

สำหรับสิ่งที่นำไปบริจาคอาจมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 1. การบริจาคเป็นเงินสด 
 2. การบริจาคโดยโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร
 3. การบริจาคสินค้าหรือทรัพย์สิน
 4. การบริจาคแสตมป์ของร้านสะดวกซื้อ
 5. การบริจาคในรูปแบบอื่นๆ อาทิ การให้พนักงาน ลูกจ้างของตนเอง ไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยไม่คิดมูลค่า

ปุจฉา กรณีบุคคลธรรมดาทำการบริจาคเงินหรือสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติมีผลกระทบทางภาษีอากรอย่างไร

วิสัชนา โดยทั่วไปในทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น ผู้บริจาคจะมีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นต้องเป็นการบริจาคตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 1. ต้องบริจาคเป็นเงินสดเท่านั้น ซึ่งรวมทั้งการบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
 2. ต้องบริจาคให้แก่องค์การสาธารณกุศล ได้แก่ สถานศึกษาหรือสถานพยาบาลของทางราชการ สถานศึกษาหรือสถานพยาบาลขององค์การของรัฐบาล สภากาชาดไทย วัดวาอาราม มูลนิธิหรือสมาคมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประกอบกิจการโดยนิติบุคคล
 กรณีบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น นอกจากบริจาคให้แก่องค์การกุศลสาธารณะดังกล่าวแล้ว ยังอาจบริจาคเงินสดให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้า ที่ได้แจ้งชื่อต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 206) ลงวันที่ 3 ต.ค. พ.ศ. 2554 ซึ่งออกตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 และ
 3. ต้องมีหลักฐานการบริจาคเงินที่องค์การสาธารณกุศลหรือหน่วยงานที่เป็นตัวแทนรับบริจาคได้ออกให้แก่ผู้บริจาค
 กรณีที่การบริจาคเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขข้างต้น ผู้บริจาคมีสิทธินำหลักฐานการบริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษีที่บริจาคได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลักจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอย่างอื่น
 สำหรับการบริจาคเป็นสิ่งของนั้น ไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือไปกว่านั้น ก็คือ ความสุขใจที่หาคุณค่ามิได้

ที่มา: www.bangkokbiznews.com
การเงิน - การลงทุน : มุมภาษี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554

สามารถดูได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/tax/20111123/420808/รูปแบบและผลกระทบทางภาษีอากรจากการบริจาคฯ(1).html
--------------------------------------------------------------

dapad

  • บุคคลทั่วไป

Ggy888

  • บุคคลทั่วไป
ขอบคุนสำหรับข้อมูลคับ  ;D ;D

Bank444

  • บุคคลทั่วไป

Bank444

  • บุคคลทั่วไป