ผู้เขียน หัวข้อ: เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (1)  (อ่าน 1421 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 25
    • ดูรายละเอียด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (1)
« เมื่อ: เมษายน 19, 2012, 04:20:57 pm »
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (1)
โดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

      ตามที่กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการ ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มกราคม 2555 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้
     ปุจฉา เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกรมสรรพากรได้มีการชี้แจงอย่างไรบ้าง
     วิสัชนา กรมสรรพากร โดยนางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรได้เปิดเผยว่า “ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีสรรพากรทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสีย ภาษีอากร 10 หลัก ที่ใช้อยู่เดิม ในการยื่นแบบแสดงรายการ การชำระภาษี การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย การติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้งการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การจัดทำใบกำกับภาษี การ จัดทำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยในการกำหนดใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก สำหรับผู้เสียภาษีประเภทบุคคลธรรมดา ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยออกให้ เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สำหรับผู้เสียภาษีประเภทนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ต้องจดทะเบียน หรือขออนุญาตกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้ใช้เลขทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และผู้เสียภาษีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ดังกล่าวให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก ที่กรมสรรพากรออกให้ การใช้เลขประจำตัว 13 หลักดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการ เริ่มต้นธุรกิจระหว่างหน่วยงานกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานประกันสังคม เพื่อการใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เป็นการลดขั้นตอนในการติดต่อขอเลขประจำตัวในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการ
     ปุจฉา การกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีและใช้เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ใช้เลขประจำตัวประชาชนในการยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อย่างไร
     วิสัชนา กรมสรรพากรได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
     1. เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร กรมสรรพากรจะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อันได้แก่ เลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มาใช้เป็นฐานในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและการให้บริการประชาชน
     2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรที่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในอันที่จะไม่ต้องมีเลขบัตรหลายเลข เพียงแต่ถือบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บริการของรัฐได้ทุกบริการ โดยในช่วงเวลานี้ ใช้บริการจากกรมสรรพากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง
     3. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการกรอกเลขประจำตัวในแบบแสดงรายการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ไม่ต้องติดตามให้ผู้มีเงินได้ขอมีและใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอีกต่อไป 
     4. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขประจำตัวหลักแห่งชาติที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน   
     ปุจฉา มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นข้อยกเว้นการใช้เลขประจำตัวประชาชนเพื่อการปฏิบัติการทางภาษีอากรอย่างไร
     วิสัชนา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ได้แก่ คนต่างด้าว ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  กองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง เป็นต้น รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ  ยังคงต้องมีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรตามข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย มีและใช้เลขประจำตัวในการปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2545

มา: www.bangkokbiznews.com
การเงิน - การลงทุน : มุมภาษี
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554

สามารถดูได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/tax/20120208/434846/เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร-(1).html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 19, 2012, 04:30:18 pm โดย admin »